دوچرخه سواری کوهستان-تورهاي دوچرخه سواري

آلبوم تورهاي دوچرخه سواري باشگاه گشتا

نتیجه جستجوی تصاویر - "87"
Pakabod_87_4_14_392.JPG
ورزان تیر 87861 بازدیدبرگ پائیزی در نیمه تیرAli Sadeghi
Pakabod_87_4_14_385.JPG
گردنه قرق به ورزان تیر 87693 بازدیدAli Sadeghi
Pakabod_87_4_14_367.JPG
گردنه قرق تیر 87594 بازدیدعکس دست جمعی در بالای گردنه قرقAli Sadeghi
Pakabod_87_4_14_366.JPG
گردنه قرق تیر 87494 بازدیدAli Sadeghi
Pakabod_87_4_14_355.JPG
گردنه قرق تیر 87543 بازدیدAli Sadeghi
Pakabod_87_4_14_352.JPG
گردنه قرق تیر 87485 بازدیدAli Sadeghi
Pakabod_87_4_14_348.JPG
گردنه قرق تیر 87760 بازدیدAli Sadeghi
Pakabod_87_4_14_340.JPG
گردنه قرق تیر 87460 بازدیدگلهای شبنم زده روئیده بر گل سنگAli Sadeghi
Pakabod_87_4_14_339.JPG
گردنه قرق تیر 87468 بازدیدگل سنگAli Sadeghi
Pakabod_87_4_14_318.JPG
گردنه قرق تیر 87605 بازدیدبازی ابر و مه و بادAli Sadeghi
Pakabod_87_4_14_310.JPG
گردنه قرق تیر 87509 بازدیدAli Sadeghi
Pakabod_87_4_14_279.JPG
بلده به دزدک تیر 87394 بازدیدAli Sadeghi
Pakabod_87_4_14_271.JPG
بلده به دزدک تیر 87460 بازدیدAli Sadeghi
Pakabod_87_4_14_166.JPG
دشت زیبای چهل چشمه یالرود تیر 87411 بازدیدAli Sadeghi
Pakabod_87_4_14_163.JPG
دشت بعد از کاروانسرا پاکبود تیر 87437 بازدیدAli Sadeghi
Pakabod_87_4_14_124.JPG
نزدیک گردنه پاکبود از سرخک393 بازدیدگردنه با باد شدید و چشم انداز زیبا از ابرهای زیبا در آسمان آبیAli Sadeghi
Pakabod_87_4_14_111.JPG
سرخک به سمت گردنه پاکبود تیر 87389 بازدیدAli Sadeghi
Pakabod_87_4_14_069.JPG
آبشار آب سفید تیر 87434 بازدیدAli Sadeghi
Pakabod_87_4_14_026.JPG
گذر از دشت لار دهنه خرسنگ تیر 1387608 بازدیدAli Sadeghi
Pakabod_87_4_14_025.JPG
گذر از دشت لار دهنه خرسنگ تیر 1387586 بازدیدAli Sadeghi
Pakabod_87_4_14_020.JPG
ورود به دشت لار دهنه خرسنگ تیر 1387568 بازدیدAli Sadeghi
miankale87_12.JPG
میانکاله586 بازدیدmorteza
MESR1387_20.jpg
شهر خور بهمن 87409 بازدیدگروه دوچرخه سواری گشتا و تبریز ومراغه بیش از 50دوچرخه سوارmorteza
MESR1387_19.jpg
شهر خور بهمن 87384 بازدیدmorteza
MESR1387_10.jpg
روستای مصر بهمن 87698 بازدیدmorteza
MESR1387_09.jpg
روستای مصر بهمن 87676 بازدیدmorteza
MESR1387_08.jpg
روستای مصر بهمن 87368 بازدیدmorteza
MESR1387_07.jpg
روستای مصر بهمن 87381 بازدیدmorteza
MESR1387_06.jpg
روستای مصر بهمن 87395 بازدیدmorteza
29 تصویر در 1 صفحه