دوچرخه سواری کوهستان-تورهاي دوچرخه سواري

آلبوم تورهاي دوچرخه سواري باشگاه گشتا

نتیجه جستجوی تصاویر - "گاز"
Nakhjavan_86_6_22_137.JPG
مسیر منطقه ییلاقی باتابات نخجوان - شهریور 86958 بازدیدخط لوله گاز در کل منطقه از روی زمین انتقال می یافت ولی دورترین مکان نیز دارای گاز بودندAli Sadeghi
1389van__58.jpg
نتیجه کمبود گازوییل در باک 617 بازدیدmorteza
2 تصویر در 1 صفحه