دوچرخه سواری کوهستان-تورهاي دوچرخه سواري

آلبوم تورهاي دوچرخه سواري باشگاه گشتا

نتیجه جستجوی تصاویر - "چهل"
Pakabod_87_4_14_209.JPG
چهل چشمه به سمت یالرود تیر 87416 بازدیدAli Sadeghi
Pakabod_87_4_14_204.JPG
چهل چشمه به سمت یالرود تیر 87431 بازدیدAli Sadeghi
Pakabod_87_4_14_202.JPG
چهل چشمه به سمت یالرود تیر 87394 بازدیدگذر از کنار دره ها و پرتگاهها Ali Sadeghi
Pakabod_87_4_14_198.JPG
دشت زیبای چهل چشمه تیر 87535 بازدیداقامت شبانه در کوهستان سرد و بارانی نیمه تیر 87Ali Sadeghi
Pakabod_87_4_14_196.JPG
دشت چهل چشمه تیر 87446 بازدیدمحل بر پایی چادر در کنار گوسفند سرا در کنار چشمه زیبا و پر آب Ali Sadeghi
Pakabod_87_4_14_181.JPG
دشت زیبای چهل چشمه تیر 87432 بازدیدگله اسب وحشی در حال چرا Ali Sadeghi
Pakabod_87_4_14_166.JPG
دشت زیبای چهل چشمه یالرود تیر 87411 بازدیدAli Sadeghi
7 تصویر در 1 صفحه