دوچرخه سواری کوهستان-تورهاي دوچرخه سواري

آلبوم تورهاي دوچرخه سواري باشگاه گشتا

نتیجه جستجوی تصاویر - "نخجوان"
Nakhjavan_86_6_22_254.jpg
گمرگ جلفا مرز آذربایجان نخجوان - شهریور 86747 بازدیدAli Sadeghi
Nakhjavan_86_6_22_242.jpg
غار اصحاب کهف نخجوان - شهریور 861016 بازدیدAli Sadeghi
Nakhjavan_86_6_22_230.JPG
سنگ حاجت غار اصحاب کهف - شهریور 861336 بازدیدمی گویند که نیت می کنید اگر درست باشد و قابل اجابت سنگ به راحتی بلند می گردد در غیر این صورت بسیار سنگین شده و بلند کردنش بسیار سخت می گردد Ali Sadeghi
Nakhjavan_86_6_22_229.jpg
غار اصحاب کهف - شهریور 86943 بازدیدAli Sadeghi
Nakhjavan_86_6_22_227.jpg
غار اصحاب کهف نخجوان - شهریور 861170 بازدیدAli Sadeghi
Nakhjavan_86_6_22_223.JPG
غار اصحاب کهف نخجوان - شهریور 86925 بازدیدAli Sadeghi
Nakhjavan_86_6_22_220.JPG
ورودی غار اصحاب کهف از جاده نخجوان - شهریور 86911 بازدیدAli Sadeghi
Nakhjavan_86_6_22_205.jpg
بنا یاد بود یکی از شعرا نخجوان شهریور 86843 بازدیدAli Sadeghi
Nakhjavan_86_6_22_198.jpg
موزه فرش نخجوان - شهریور 86840 بازدیدAli Sadeghi
Nakhjavan_86_6_22_186~0.jpg
تیم12 نفره گشتا در نخجوان846 بازدیدAli Sadeghi
Nakhjavan_86_6_22_186.jpg
عمار مهمت خاتون نخجوان شهریور 861043 بازدیدAli Sadeghi
Nakhjavan_86_6_22_163.JPG
مسجد ساخته شده توسط ایران - نخجوان شهریور 861233 بازدیدAli Sadeghi
Nakhjavan_86_6_22_162.jpg
مسجد ساخته شده توسط ترکیه - نخجوان شهریور 861398 بازدیدAli Sadeghi
Nakhjavan_86_6_22_158.jpg
بازار سنتی نخجوان - شهریور 862851 بازدیدAli Sadeghi
Nakhjavan_86_6_22_155.jpg
بازار سنتی نخجوان - شهریور 862144 بازدیدAli Sadeghi
Nakhjavan_86_6_22_153.jpg
مقابل بازار 57 نخجوان - شهریور 861817 بازدیدAli Sadeghi
Nakhjavan_86_6_22_141.jpg
مسیرباتابات به نخجوان Batabat to Nakhjavan - شهریور 861236 بازدیدچشمه منسب برای درمان کلیه
کلیه چشمها اطراف جاده به همین صورت بازسازی گشته
Ali Sadeghi
Nakhjavan_86_6_22_138.jpg
منطقه ییلاقی باتابات نخجوان Batabat Goli Nakhjavan - شهریور 861192 بازدیدAli Sadeghi
Nakhjavan_86_6_22_136.JPG
منطقه ییلاقی باتابات نخجوان Batabat Goli Nakhjavan - شهریور 861001 بازدیدAli Sadeghi
Nakhjavan_86_6_22_135.JPG
باتابات نخجوان Batabat Goli Nakhjavan - شهریور 86944 بازدیدAli Sadeghi
Nakhjavan_86_6_22_134.JPG
دریاچه باتابات نخجوان Batabat Goli Nakhjavan - شهریور 86885 بازدیددر بالای کوه استراحتگاه سلطنتی سران جمهوری آذربایجان قرار دارد.Ali Sadeghi
Nakhjavan_86_6_22_133.JPG
باتابات نخجوان Batabat Nakhjavan - شهریور 86828 بازدیدAli Sadeghi
Nakhjavan_86_6_22_132.jpg
منطقه ییلاقی باتابات نخجوان Batabat Goli Nakhjavan - شهریور 86730 بازدیدAli Sadeghi
Nakhjavan_86_6_22_130_1.jpg
منطقه ییلاقی باتابات نخجوان Batabat Goli Nakhjavan - شهریور 86750 بازدیدAli Sadeghi
Nakhjavan_86_6_22_129_2.JPG
منطقه ییلاقی باتابات نخجوان Batabat Goli Nakhjavan - شهریور 86684 بازدیدAli Sadeghi
Nakhjavan_86_6_22_129_1.JPG
منطقه ییلاقی باتابات نخجوان Batabat Goli Nakhjavan - شهریور 86679 بازدیدAli Sadeghi
Nakhjavan_86_6_22_129.JPG
منطقه ییلاقی باتابات نخجوان Batabat Goli Nakhjavan - شهریور 86737 بازدیدAli Sadeghi
Nakhjavan_86_6_22_128.JPG
منطقه ییلاقی باتابات نخجوان Batabat Goli Nakhjavan - شهریور 86709 بازدیدAli Sadeghi
Nakhjavan_86_6_22_127.JPG
منطقه ییلاقی باتابات نخجوان Batabat Goli Nakhjavan - شهریور 86649 بازدیدAli Sadeghi
Nakhjavan_86_6_22_126.JPG
منطقه ییلاقی باتابات نخجوان Batabat Goli Nakhjavan - شهریور 86696 بازدیدAli Sadeghi
Nakhjavan_86_6_22_125.JPG
منطقه ییلاقی باتابات نخجوان Batabat Goli Nakhjavan - شهریور 86588 بازدیدAli Sadeghi
Nakhjavan_86_6_22_110.jpg
منطقه ییلاقی باتابات نخجوان Batabat Goli Nakhjavan - شهریور 86628 بازدیدAli Sadeghi
Nakhjavan_86_6_22_100.JPG
منطقه ییلاقی باتابات نخجوان Batabat Goli Nakhjavan - شهریور 86591 بازدیدAli Sadeghi
Nakhjavan_86_6_22_098_1.JPG
منطقه ییلاقی باتابات نخجوان Batabat Goli Nakhjavan - شهریور 86597 بازدیدAli Sadeghi
Nakhjavan_86_6_22_098.JPG
منطقه ییلاقی باتابات نخجوان - شهریور 86546 بازدیدAli Sadeghi
Nakhjavan_86_6_22_097.JPG
منطقه ییلاقی باتابات نخجوان - شهریور 86534 بازدیدAli Sadeghi
Nakhjavan_86_6_22_096.JPG
در مسیر منطقه ییلاقی باتابات نخجوان - شهریور 86518 بازدیدAli Sadeghi
Nakhjavan_86_6_22_095_3.jpg
حیاط هتل - نخجوان شهریور 86658 بازدیدAli Sadeghi
Nakhjavan_86_6_22_095_2.JPG
هتل محل اقامت در نخجوان - شهریور 86663 بازدیدAli Sadeghi
Nakhjavan_86_6_22_095_1.JPG
هتل محل اقامت نخجوان - شهریور 86683 بازدیدAli Sadeghi
Nakhjavan_86_6_22_085.jpg
عمارت مهمت خاتون نخجوان شهریور 86623 بازدیدAli Sadeghi
Nakhjavan_86_6_22_072.jpg
موزه تاریخ جمهوری آذربایجان - شهریور 86582 بازدیدAli Sadeghi
Nakhjavan_86_6_22_068.jpg
موزه تاریخ جمهوری آذربایجان - شهریور 86660 بازدیدAli Sadeghi
Nakhjavan_86_6_22_062.JPG
یادمان شهر نخجوان - شهریور 86595 بازدیدAli Sadeghi
Nakhjavan_86_6_22_061.jpg
یادمان شهر نخجوان - شهریور 86605 بازدیدAli Sadeghi
Nakhjavan_86_6_22_060.jpg
نمای شهر نخجوان از بالای تپه یادمان - شهریور 86598 بازدیدAli Sadeghi
Nakhjavan_86_6_22_038.JPG
شهر نخجوان - شهریور 86522 بازدیدAli Sadeghi
Nakhjavan_86_6_22_037.jpg
مرکز تجارت شهر نخجوان - شهریور 86647 بازدیدAli Sadeghi
Nakhjavan_86_6_22_036.jpg
گردش در شهر نخجوان - شهریور 86540 بازدیدAli Sadeghi
Nakhjavan_86_6_22_026.JPG
نخجوان - شهریور 86647 بازدیدAli Sadeghi
Nakhjavan_86_6_22_024.JPG
نخجوان میدان کوراوغلو - شهریور 86590 بازدیدAli Sadeghi
Nakhjavan_86_6_22_022.jpg
ورودی شهر نخجوان - جمهوری آذربایجان - شهریور 86639 بازدیدAli Sadeghi
Nakhjavan_86_6_22_019.jpg
مسیر بین جلفا تا نخجوان - شهریور 86561 بازدیدAli Sadeghi
Nakhjavan_86_6_22_014.jpg
مسیر بین جلفا تا نخجوان - شهریور 86685 بازدیدپذیرای کشاورز با محصولات تولیدی اعم از هندوانه و خیار و گوجه و ...Ali Sadeghi
Nakhjavan_86_6_22_009.jpg
مسیر بین جلفا تا نخجوان - شهریور 86611 بازدیدAli Sadeghi
Nakhjavan_86_6_22_008.jpg
مسیر بین جلفا تا نخجوان - شهریور 86569 بازدیدحرکت از جلفا در 3 نیمه شب به سوی نخجوان در تاریکی شبAli Sadeghi
56 تصویر در 1 صفحه