دوچرخه سواری کوهستان-تورهاي دوچرخه سواري

آلبوم تورهاي دوچرخه سواري باشگاه گشتا

نتیجه جستجوی تصاویر - "لوله"
Nakhjavan_86_6_22_137.JPG
مسیر منطقه ییلاقی باتابات نخجوان - شهریور 86958 بازدیدخط لوله گاز در کل منطقه از روی زمین انتقال می یافت ولی دورترین مکان نیز دارای گاز بودندAli Sadeghi
1 تصویر در 1 صفحه