دوچرخه سواری کوهستان-تورهاي دوچرخه سواري

آلبوم تورهاي دوچرخه سواري باشگاه گشتا

نتیجه جستجوی تصاویر - "قصر"
Gasr_bahram__91_12_15__032.JPG
کویر قصر بهرام49 بازدیدAli Sadeghi
Gasr_bahram__91_12_15__017.JPG
کویر قصر بهرام47 بازدیدAli Sadeghi
Gasr_bahram__91_12_15__008.JPG
کویر قصر بهرام49 بازدیدAli Sadeghi
Gasr_bahram__91_12_15__002.JPG
کویر قصر بهرام46 بازدیدAli Sadeghi
GasrBahram_86_12_3_056.JPG
رودخانه فصلی نزدیک مبارکه321 بازدیدAli Sadeghi
GasrBahram_86_12_3_054.JPG
قصر بهرام در پارک ملی کویر300 بازدیدحاشیه سیاه کوه Ali Sadeghi
GasrBahram_86_12_3_050.JPG
قصر بهرام در پارک ملی کویر482 بازدیدمقابل کاروانسرای قصر بهرامAli Sadeghi
GasrBahram_86_12_3_043.JPG
بر بام کاروانسرا قصر بهرام544 بازدیدقصر بهرام Ali Sadeghi
GasrBahram_86_12_3_040.JPG
قصر بهرام اسفند 86390 بازدیدقصر بهرام محوطه حیاط آن و گروه دانشجویی از دانشگاه آزاد گرمسارAli Sadeghi
GasrBahram_86_12_3_036.JPG
قصر بهرام در پارک ملی کویر397 بازدیدحیاط کاروانسراAli Sadeghi
GasrBahram_86_12_3_033.JPG
قصر بهرام در پارک ملی کویر342 بازدیدتابلو کاروانسرای عین الرشیدAli Sadeghi
GasrBahram_86_12_3_030.JPG
دور نمایی کاروانسرای قصر بهرام371 بازدیدهوای گرم در کویر در اوایل اسفند 86Ali Sadeghi
GasrBahram_86_12_3_023.JPG
در مسیر کاروانسرا قصر بهرام387 بازدیدAli Sadeghi
GasrBahram_86_12_3_020.JPG
قصر بهرام در پارک ملی کویر358 بازدیدهوای بهاری کویر Ali Sadeghi
GasrBahram_86_12_3_014.JPG
در مسیر کاروانسرا قصر بهرام366 بازدیدامسال برای ورود به پارک ملی کویر کنترل مجوز از طرف محیط بانی و سپاه نیز داشتیم که دوستان بدون مجوز امکان ورود را به هیچ وجه نخواهند داشتAli Sadeghi
GasrBahram_86_12_3_006.JPG
پارک ملی کویر362 بازدیدکویر قصر بهرامAli Sadeghi
16 تصویر در 1 صفحه