دوچرخه سواری کوهستان-تورهاي دوچرخه سواري

آلبوم تورهاي دوچرخه سواري باشگاه گشتا

نتیجه جستجوی تصاویر - "غار"
Polor_90_027.jpg
پلور به دشت لار315 بازدیدAli Sadeghi
Nakhjavan_86_6_22_242.jpg
غار اصحاب کهف نخجوان - شهریور 861016 بازدیدAli Sadeghi
Nakhjavan_86_6_22_230.JPG
سنگ حاجت غار اصحاب کهف - شهریور 861336 بازدیدمی گویند که نیت می کنید اگر درست باشد و قابل اجابت سنگ به راحتی بلند می گردد در غیر این صورت بسیار سنگین شده و بلند کردنش بسیار سخت می گردد Ali Sadeghi
Nakhjavan_86_6_22_229.jpg
غار اصحاب کهف - شهریور 86943 بازدیدAli Sadeghi
Nakhjavan_86_6_22_227.jpg
غار اصحاب کهف نخجوان - شهریور 861170 بازدیدAli Sadeghi
Nakhjavan_86_6_22_223.JPG
غار اصحاب کهف نخجوان - شهریور 86925 بازدیدAli Sadeghi
Nakhjavan_86_6_22_222.JPG
آلاچیقهای ورودی غار اصحاب کهف نخجوان - شهریور 86950 بازدیدAli Sadeghi
Nakhjavan_86_6_22_221.JPG
منقل بزرگ و عمومی برای کباب ورودی غار اصحاب کهف نخجوان - شهریور 86930 بازدیدAli Sadeghi
Nakhjavan_86_6_22_220.JPG
ورودی غار اصحاب کهف از جاده نخجوان - شهریور 86911 بازدیدAli Sadeghi
Nakhjavan_86_6_22_217.jpg
غار اصحاب کهف - شهریور 86810 بازدیدAli Sadeghi
138911qeshm_37.jpg
غارهای خربس قشم 345 بازدیدmorteza
1386khouzestan_25.jpg
ذیقورات چغارزنبیل خوزستان224 بازدیدmorteza
1386khouzestan_24.jpg
محوطه تاریخی چغارزنبیل236 بازدیدmorteza
1386khouzestan_21.jpg
محوطه تاریخی چغارزنبیل273 بازدیدmorteza
1386khouzestan_20.jpg
تصویه خانه چغارزنبیل279 بازدیدmorteza
1386khouzestan_19.jpg
نقشه محوطه تاریخی چغارزنبیل262 بازدیدmorteza
1386khouzestan_18.jpg
زیگورات چغارزنبیل معبد ایلامیان که توسط اونتاش گال ساخته شده است273 بازدیدmorteza
17 تصویر در 1 صفحه