دوچرخه سواری کوهستان-تورهاي دوچرخه سواري

آلبوم تورهاي دوچرخه سواري باشگاه گشتا

نتیجه جستجوی تصاویر - "سمت"
Pakabod_87_4_14_209.JPG
چهل چشمه به سمت یالرود تیر 87416 بازدیدAli Sadeghi
Pakabod_87_4_14_204.JPG
چهل چشمه به سمت یالرود تیر 87431 بازدیدAli Sadeghi
Pakabod_87_4_14_202.JPG
چهل چشمه به سمت یالرود تیر 87394 بازدیدگذر از کنار دره ها و پرتگاهها Ali Sadeghi
Pakabod_87_4_14_111.JPG
سرخک به سمت گردنه پاکبود تیر 87389 بازدیدAli Sadeghi
1389van__19.jpg
شهر وان به سمت قلعه وان 445 بازدیدmorteza
1389van__18.jpg
شهر وان به سمت قلعه وان 475 بازدیدmorteza
1389van__08.jpg
به سمت جزیره آک داملر در دریاچه وان 447 بازدیدmorteza
1389tochal_03.jpg
به سمت قله توچال 413 بازدیدmorteza
8 تصویر در 1 صفحه