دوچرخه سواری کوهستان-تورهاي دوچرخه سواري

آلبوم تورهاي دوچرخه سواري باشگاه گشتا

نتیجه جستجوی تصاویر - "دی"
shahrestanak__91_8_7__076.JPG
کاخ ناصرالدین شاه شهرستانک46 بازدیدAli Sadeghi
Polor_90_97.jpg
دشت لار-چشم انداز دماوند340 بازدیدعکس از کیوان کدیریAli Sadeghi
mesr_86_249.JPG
غروب نائین452 بازدیدکوه های زیبای اطراف نائین که پوشیده از برف در نزدیک کویرAli Sadeghi
mesr_86_237.JPG
دور نمایی از یک قلعه کویری573 بازدیدAli Sadeghi
mesr_86_231.JPG
هتل آتشونی گرمه790 بازدیدروستای گرمه که به همت مازیار آل داود منزل خان روستا به هتل زیبای سنتی تبدیل گشته و پذیرایی بسیاری از مهمانان خارجی استAli Sadeghi
mesr_86_230.JPG
روستای مهرجان769 بازدیدمسجد قدیمی روستاAli Sadeghi
mesr_86_223.JPG
مهرجان619 بازدیدروستای زیبا و تاریخی مهرجانAli Sadeghi
mesr_86_219.JPG
مهرجان593 بازدیدکوچه باغهای زیبای مهرجانAli Sadeghi
mesr_86_207.JPG
خور به مهرجان491 بازدیدمسیر زیبا در کنار کویر Ali Sadeghi
mesr_86_193.JPG
اقامت در خور و گرمه489 بازدیدAli Sadeghi
mesr_86_172.JPG
کوهای اطراف خور1363 بازدیدخور و بیابانکAli Sadeghi
mesr_86_170.JPG
ورودی شهر خور420 بازدیدجاده خوربیابانکAli Sadeghi
mesr_86_167.JPG
جاده مصر461 بازدیدعکس جمعی تیمAli Sadeghi
mesr_86_156.JPG
آب انبار کنار جاده مصر437 بازدیدآب انبار قدیمی که آب باران دشت اطراف در آن جمع می گردیده برای استفاده کاروانیان Ali Sadeghi
mesr_86_135.JPG
دشت اطراف مصر437 بازدیددرختان کویری از انواع گون و طاقAli Sadeghi
mesr_86_131.JPG
مصر به خور455 بازدیدکویر مصر و دوچرخه سواری در تکنیک باد نفر جلو برای سرعت بهتر و خستگی کمترAli Sadeghi
mesr_86_130.JPG
تکنیک باد در کویر مصر466 بازدیدAli Sadeghi
mesr_86_113.JPG
شتر سواری در مصر557 بازدیدشتر سواری بر روی رملهای اطراف مصرAli Sadeghi
mesr_86_098.JPG
شتر سواری مصر449 بازدیدشتر سواری بر روی رملهای اطراف مصرAli Sadeghi
mesr_86_087.JPG
شتر سواری در مصر435 بازدیدشتر سواری بر روی رملهای اطراف مصرAli Sadeghi
mesr_86_085.JPG
شتر سواری در مصر431 بازدیدشتر سواری بر روی رملهای اطراف مصرAli Sadeghi
mesr_86_072.JPG
مصر484 بازدیدعکس با علی ابراهیم Ali Sadeghi
mesr_86_067.JPG
روستای مصر469 بازدیدافسار دوچرخهAli Sadeghi
mesr_86_058.JPG
مصر416 بازدیدرملهای شنی مصر Ali Sadeghi
mesr_86_055.JPG
مصر407 بازدیدروستای زیبای مصر بهشتی در دل کویر Ali Sadeghi
mesr_86_052.JPG
روستای مصر462 بازدیدروستای مصر با مزارع زیبا و درختان نخل Ali Sadeghi
mesr_86_047.JPG
مصر379 بازدیدکویر مصرAli Sadeghi
mesr_86_040.JPG
رملهای شنی مصر و میوه های خودرو کویری387 بازدیددشت پر از میوه های شبیه به هندوانه کوچک بود ولی به علت سرما یا هر دلیل دیگر مغزشان پوک شده بودAli Sadeghi
mesr_86_035.JPG
مصر تپه های شنی398 بازدیددوچرخه سواری بر روی رملهای شنی Ali Sadeghi
mesr_86_026.JPG
مصر386 بازدیدمیوه های خودرو بر روی رملهای شنی Ali Sadeghi
mesr_86_019.JPG
مصر393 بازدیدکویر مصر با کوهای زیبای کنار مسیرAli Sadeghi
mesr_86_013.JPG
مصر393 بازدیدکویر مصر Ali Sadeghi
mesr_86_008.JPG
دور نمایی از شهر جندق407 بازدیدجندق زادگاه شاعر بزرگ نیما جندقی Ali Sadeghi
MESR1387_03.jpg
شهر قدیمی جندق390 بازدیدmorteza
lar13910319_41.JPG
دوچرخه سواری چشمه دیو آسیاب 146 بازدیدmorteza
lar13910319_40.JPG
دوچرخه سواری چشمه دیو آسیاب 110 بازدیدmorteza
lar13910319_39.JPG
دوچرخه سواری چشمه دیو آسیاب 101 بازدیدmorteza
lar13910319_38.JPG
دوچرخه سواری چشمه دیو آسیاب 122 بازدیدmorteza
lar13910319_37.JPG
دوچرخه سواری چشمه دیو آسیاب 140 بازدیدmorteza
lar13910319_36.JPG
دوچرخه سواری چشمه دیو آسیاب 119 بازدیدmorteza
lar13910319_35.JPG
دوچرخه سواری چشمه دیو آسیاب 140 بازدیدmorteza
lar13910319_34.JPG
دوچرخه سواری چشمه دیو آسیاب 131 بازدیدmorteza
lar13910319_33.JPG
دوچرخه سواری چشمه دیو آسیاب 133 بازدیدmorteza
lar13910319_32.JPG
دوچرخه سواری چشمه دیو آسیاب 159 بازدیدmorteza
lar13910319_31.JPG
دوچرخه سواری چشمه دیو آسیاب 141 بازدیدmorteza
lar13910319_30.JPG
دوچرخه سواری چشمه دیو آسیاب 128 بازدیدmorteza
lar13910319_29.JPG
دوچرخه سواری چشمه دیو آسیاب 134 بازدیدmorteza
lar13910319_28.JPG
دوچرخه سواری چشمه دیو آسیاب 137 بازدیدmorteza
lar13910319_27.JPG
دوچرخه سواری چشمه دیو آسیاب 127 بازدیدmorteza
lar13910319_26.JPG
دوچرخه سواری چشمه دیو آسیاب 146 بازدیدmorteza
lar13910319_25.JPG
دوچرخه سواری چشمه دیو آسیاب 131 بازدیدmorteza
lar13910319_24.JPG
دوچرخه سواری چشمه دیو آسیاب 141 بازدیدmorteza
lar13910319_23.JPG
دوچرخه سواری چشمه دیو آسیاب 128 بازدیدmorteza
lar13910319_22.JPG
دوچرخه سواری چشمه دیو آسیاب 141 بازدیدmorteza
lar13910319_21.JPG
دوچرخه سواری چشمه دیو آسیاب 143 بازدیدmorteza
lar13910319_20.JPG
دوچرخه سواری چشمه دیو آسیاب 151 بازدیدmorteza
lar13910319_19.JPG
دوچرخه سواری چشمه دیو آسیاب 124 بازدیدmorteza
lar13910319_18.JPG
دوچرخه سواری چشمه دیو آسیاب 119 بازدیدmorteza
lar13910319_17.JPG
دوچرخه سواری چشمه دیو آسیاب 128 بازدیدmorteza
lar13910319_16.JPG
دوچرخه سواری چشمه دیو آسیاب 115 بازدیدmorteza
lar13910319_15.JPG
دوچرخه سواری چشمه دیو آسیاب 125 بازدیدmorteza
lar13910319_14.JPG
دوچرخه سواری چشمه دیو آسیاب 105 بازدیدmorteza
lar13910319_13.JPG
دوچرخه سواری چشمه دیو آسیاب 109 بازدیدmorteza
lar13910319_12.JPG
دوچرخه سواری چشمه دیو آسیاب 109 بازدیدmorteza
lar13910319_11.JPG
دوچرخه سواری چشمه دیو آسیاب 115 بازدیدmorteza
lar13910319_10.JPG
دوچرخه سواری چشمه دیو آسیاب 99 بازدیدmorteza
lar13910319_09.JPG
دوچرخه سواری چشمه دیو آسیاب 103 بازدیدmorteza
lar13910319_08.JPG
دوچرخه سواری چشمه دیو آسیاب 100 بازدیدmorteza
lar13910319_07.JPG
دوچرخه سواری چشمه دیو آسیاب 95 بازدیدmorteza
lar13910319_06.JPG
دوچرخه سواری چشمه دیو آسیاب 92 بازدیدmorteza
lar13910319_05.JPG
دوچرخه سواری چشمه دیو آسیاب 86 بازدیدmorteza
lar13910319_04.JPG
دوچرخه سواری چشمه دیو آسیاب 84 بازدیدmorteza
lar13910319_03.JPG
دوچرخه سواری چشمه دیو آسیاب 85 بازدیدmorteza
lar13910319_02.JPG
دوچرخه سواری چشمه دیو آسیاب 93 بازدیدmorteza
lar13910319_01.JPG
دوچرخه سواری چشمه دیو آسیاب 99 بازدیدmorteza
Khozestan_86_163.JPG
خوزستان بهمن 86307 بازدیدطبیعت جاده زیبا سد دز به اندیمشک در هوای بهاریAli Sadeghi
Khozestan_86_157.JPG
خوزستان بهمن 86295 بازدیدجاده سد دز به اندیمشک Ali Sadeghi
Khozestan_86_149.JPG
خوزستان بهمن 86343 بازدیدرستوران و لابی مهمانسرای سد دز Ali Sadeghi
Khozestan_86_141.JPG
خوزستان بهمن 86323 بازدیدرودخانه و دره دز بعد از دیواره سدAli Sadeghi
Khozestan_86_140.JPG
خوزستان بهمن 86320 بازدیدبستر سنگی کوهای اطراف سد دز Ali Sadeghi
Khozestan_86_138.JPG
خوزستان بهمن 86321 بازدیددریاچه سد دز Ali Sadeghi
Khozestan_86_136.JPG
خوزستان بهمن 86336 بازدیدسد دز از دیدگاه شماره 2 و محل افتتاح آن با جایگاه مخصوص افتتاح در سال 1341 و توسط محمد رضا پهلوی و نام قبلی سد نیز به نام محمد رضا شاه پهلوی بود Ali Sadeghi
Khozestan_86_128.JPG
خوزستان بهمن 86323 بازدیدسد دز از دیدگاه شماره 2 Ali Sadeghi
Khozestan_86_124.JPG
خوزستان بهمن 86321 بازدیددیدگاه شماره 2 سد دز و محل ساختمان افتتاح توسط محمد رضا شاه پهلویAli Sadeghi
Khozestan_86_120.JPG
خوزستان بهمن 86343 بازدیدرودخانه دز بعد از دیواره سد دز Ali Sadeghi
Khozestan_86_117.JPG
خوزستان بهمن 86317 بازدیداتاق کنترل برق دیواره سد دز Ali Sadeghi
Khozestan_86_111.JPG
خوزستان بهمن 86293 بازدیدتوربینهای سد دز ساخت زیمنس آلمان جهت تولید برق Ali Sadeghi
Khozestan_86_104.JPG
خوزستان بهمن 86286 بازدیدسرپرست گروه پیش آهنگی اراک بر روی دیواره سد دز Ali Sadeghi
Khozestan_86_103.JPG
خوزستان بهمن 86294 بازدیدپیش اهنگی شهر اراک بر روی دیواره سد دز Ali Sadeghi
Khozestan_86_101.JPG
خوزستان بهمن 86303 بازدیددیواره سد دز و توضیحات یکی از مهندسین سد به مراجعین Ali Sadeghi
Khozestan_86_100.JPG
خوزستان بهمن 86260 بازدیدبر روی دیواره سد دز Ali Sadeghi
Khozestan_86_094.JPG
خوزستان بهمن 86250 بازدیدکوهای کنار دیواره سد دز با نقش و نگارهای بی نظیر Ali Sadeghi
Khozestan_86_093.JPG
خوزستان بهمن 86277 بازدیدخروجی آب سد دز و گرد آب آن Ali Sadeghi
Khozestan_86_080.JPG
خوزستان بهمن 86255 بازدیدتونل 6 کیلومتری جهت دسترسی از بالای دشت به کنار دیواره
با احداث این تونل 20% از کار احداث سد انجام گردیده بود چرا که حفاری در دل کوه و به صورت مارپیچ پائین رفتن
Ali Sadeghi
Khozestan_86_078.JPG
خوزستان بهمن 86248 بازدیدتابلو توضیحات تونل سد دزAli Sadeghi
Khozestan_86_070.JPG
خوزستان بهمن 86267 بازدیدعکس یادگاری در کنار دریاچه سد دز Ali Sadeghi
Khozestan_86_068.JPG
خوزستان بهمن 86255 بازدیدعکس یادگاری در کنار دریاچه سد دز با بنر موسسه نسل آفتاب Ali Sadeghi
Khozestan_86_054.JPG
خو.زستان بهمن 86255 بازدیددریاچه سد دز Ali Sadeghi
Khozestan_86_044.JPG
خو.زستان بهمن 86257 بازدیدمهمانسرای سد دز Ali Sadeghi
Khozestan_86_037~0.JPG
خو.زستان بهمن 86257 بازدیدمهمانسرا سد دز
اعضا در حال استراحت و توجه به توضیحات مهندس جهانی
Ali Sadeghi
188 تصویر در 2 صفحه 1