دوچرخه سواری کوهستان-تورهاي دوچرخه سواري

آلبوم تورهاي دوچرخه سواري باشگاه گشتا

نتیجه جستجوی تصاویر - "دریوک"
Namarestagh_91_4_15_087.JPG
دشت دریوک166 بازدیدAli Sadeghi
Namarestagh_91_4_15_086.JPG
دشت دریوک182 بازدیدAli Sadeghi
Namarestagh_91_4_15_085.JPG
دشت دریوک163 بازدیدوجه تسمیه دریوک را گویند که به معنی دریای کوچک گویند و در دوره های تاریخی این منطقه سدی خاکی و دریاچه ای وجود داشته Ali Sadeghi
Namarestagh_91_4_15_079.JPG
دشت دریوک186 بازدیدAli Sadeghi
Namarestagh_91_4_15_024.JPG
دشت دریوک178 بازدیدAli Sadeghi
Namarestagh_91_4_15_018.JPG
دشت دریوک160 بازدیدAli Sadeghi
6 تصویر در 1 صفحه