دوچرخه سواری کوهستان-تورهاي دوچرخه سواري

آلبوم تورهاي دوچرخه سواري باشگاه گشتا

نتیجه جستجوی تصاویر - "جلفا"
Nakhjavan_86_6_22_254.jpg
گمرگ جلفا مرز آذربایجان نخجوان - شهریور 86747 بازدیدAli Sadeghi
Nakhjavan_86_6_22_019.jpg
مسیر بین جلفا تا نخجوان - شهریور 86561 بازدیدAli Sadeghi
Nakhjavan_86_6_22_014.jpg
مسیر بین جلفا تا نخجوان - شهریور 86685 بازدیدپذیرای کشاورز با محصولات تولیدی اعم از هندوانه و خیار و گوجه و ...Ali Sadeghi
Nakhjavan_86_6_22_009.jpg
مسیر بین جلفا تا نخجوان - شهریور 86611 بازدیدAli Sadeghi
Nakhjavan_86_6_22_008.jpg
مسیر بین جلفا تا نخجوان - شهریور 86569 بازدیدحرکت از جلفا در 3 نیمه شب به سوی نخجوان در تاریکی شبAli Sadeghi
5 تصویر در 1 صفحه