دوچرخه سواری کوهستان-تورهاي دوچرخه سواري

آلبوم تورهاي دوچرخه سواري باشگاه گشتا

نتیجه جستجوی تصاویر - "آبشار"
Pakabod_87_4_14_069.JPG
آبشار آب سفید تیر 87434 بازدیدAli Sadeghi
oben_90_6_10__064.jpg
آبشار اوبن631 بازدیددر کنار آبشار اوبن بعد از 8 ساعت دوچرخه سواری در ارتفاع 1700 متری
حدود 40 کیلومتر دوچرخه سواری در مسیری که ارتفاع ابتدا و انتهای آن یکی بود ولی به مانند ضربان قلب در فرود و صعود های متوالی بودیم
عکس از جواد مجاوریان
Ali Sadeghi
oben_90_6_10__063.jpg
آبشار اوبن577 بازدیدآبشار اوبنAli Sadeghi
oben_90_6_10__049.jpg
آبشار اوبن544 بازدیدAli Sadeghi
oben_90_6_10__030.jpg
آبشار اوبن552 بازدیدAli Sadeghi
oben_90_6_10__026.jpg
آبشار اوبن 640 بازدیدعکس از جواد مجاوریانAli Sadeghi
oben_90_6_10__022.jpg
آبشار اوبن 537 بازدیدبرگ های بزرگ جنگلیAli Sadeghi
oben_90_6_10__011.jpg
آبشار اوبن 505 بازدیدجنگل اوبن - بر سر یک دوراهی
عکس از جواد مجاوریان
Ali Sadeghi
Namarestagh_91_4_15_076.JPG
آبشار نمارستاق262 بازدیدAli Sadeghi
Namarestagh_91_4_15_073.JPG
آبشار نمارستاق177 بازدیدAli Sadeghi
Namarestagh_91_4_15_046.JPG
آبشار نمارستاق226 بازدیدAli Sadeghi
Namarestagh_91_4_15_038.JPG
آبشار نمارستاق205 بازدیدAli Sadeghi
Namarestagh_91_4_15_036.JPG
آبشار نمارستاق180 بازدیدAli Sadeghi
Namarestagh_91_4_15_031.JPG
آبشار نمارستاق175 بازدیدAli Sadeghi
Gazo__91_6_10__061.jpg
آبشار گزو332 بازدیدتیم گشتا در کنار گشتا- برای رسیدن به آبشار نیم ساعت پیاده روی داشتیمAli Sadeghi
Gazo__91_6_10__056.jpg
شنا در آبشار گزو 294 بازدیدشنا اعضا تیم در پای آبشار در هوای گرم و مرطوب جنگلی رفتن زیر آب خنک آبشار و ضربات آب به مانند ماساژ یا حضور در جکوزی بودAli Sadeghi
Gazo__91_6_10__041.jpg
شنا در آبشار گزو 345 بازدیدAli Sadeghi
Gazo__91_6_10__034.jpg
آبشار حدود 40 متری گزو308 بازدیدآبشار در کم آبترین فصلAli Sadeghi
2012-04-27_0115.jpg
آبشار خطیرکوه103 بازدیدAli Sadeghi
2012-04-27_0110.jpg
آبشار خطیرکوه98 بازدیدAli Sadeghi
1389van__57.jpg
آبشار مرادیه 641 بازدیدmorteza
1389van__55.jpg
آبشار مرادیه 528 بازدیدmorteza
1389van__54.jpg
آبشار مرادیه 506 بازدیدmorteza
1389van__53.jpg
آبشار مرادیه 544 بازدیدmorteza
1389van__52.jpg
آبشار مرادیه 515 بازدیدmorteza
1386khouzestan_13.jpg
آبشارهای شوشتر واقع بر رودخانه گرگر254 بازدیدmorteza
1386khouzestan_12.jpg
آبشارها و آسیابهای شوشتر منسوب به دوره هخامنشی یا ساسانی280 بازدیدmorteza
1386khouzestan_10.jpg
آبشارهای شوشتر265 بازدیدmorteza
28 تصویر در 1 صفحه