دوچرخه سواری کوهستان-تورهاي دوچرخه سواري

آلبوم تورهاي دوچرخه سواري باشگاه گشتا


Dorasele_91_5_20_038.jpg
هوای مه آلود نزدیک دراسله 102 بازدیدAli Sadeghi
Dorasele_91_5_20_030.jpg
جاده منتهی به دراسله از ارفع کوه111 بازدیدAli Sadeghi
Dorasele_91_5_20_024.jpg
گردنه ارفع کوه109 بازدیدAli Sadeghi
Dorasele_91_5_20_011.jpg
دامنه ارفع کوه 105 بازدیدAli Sadeghi
Dorasele_91_5_20_005.jpg
دامنه ارفع کوه100 بازدیدAli Sadeghi
5 تصویر در 1 صفحه