دوچرخه سواری کوهستان-تورهاي دوچرخه سواري

آلبوم تورهاي دوچرخه سواري باشگاه گشتا


Veresk_91_5_6_041.jpg
گردنه نزدیک گدوک158 بازدیدAli Sadeghi
Veresk_91_5_6_034.jpg
ورسک به فیروزکوه143 بازدیدAli Sadeghi
Veresk_91_5_6_026.jpg
ورسک به فیروسکوه173 بازدیدAli Sadeghi
Veresk_91_5_6_022.jpg
ورسک به فیروسکوه263 بازدیدAli Sadeghi
Veresk_91_5_6_011.jpg
جنگل ورسک195 بازدیدAli Sadeghi
Veresk_91_5_6_008.jpg
پل ورسک157 بازدیدAli Sadeghi
Veresk_91_5_6_002.jpg
پل ورسک243 بازدیدAli Sadeghi
Veresk_91_5_6_001.jpg
ورودی روستای ورسک169 بازدیدAli Sadeghi
8 تصویر در 1 صفحه