دوچرخه سواری کوهستان-تورهاي دوچرخه سواري

آلبوم تورهاي دوچرخه سواري باشگاه گشتا


Mojez_cheshme_91_4_25_238.JPG
ماهی کباب در کنار دریاچه198 بازدیدAli Sadeghi
Mojez_cheshme_91_4_25_236.JPG
ناهار در کنار دریاچه221 بازدیدAli Sadeghi
Mojez_cheshme_91_4_25_206.JPG
دریاچه معجز چشمه275 بازدیدAli Sadeghi
Mojez_cheshme_91_4_25_204.JPG
دریاچه معجز چشمه219 بازدیدAli Sadeghi
Mojez_cheshme_91_4_24_046.JPG
دریاچه معجز چشمه182 بازدیدAli Sadeghi
Mojez_cheshme_91_4_24_034.JPG
دریاچه معجز چشمه186 بازدیدAli Sadeghi
Mojez_cheshme_91_4_24_017.JPG
دریاچه معجز چشمه174 بازدیدAli Sadeghi
Mojez_cheshme_91_4_24_010.JPG
معجزچشمه165 بازدیدAli Sadeghi
Mojez_cheshme_91_4_24_009.JPG
معجزچشمه147 بازدیدAli Sadeghi
Mojez_cheshme_91_4_24_008.JPG
معجزچشمه162 بازدیدAli Sadeghi
Mojez_cheshme_91_4_24_006.JPG
چشمه اول مسیر170 بازدیدAli Sadeghi
Mojez_cheshme_91_4_24_003.JPG
ابتدا مسیر معجز چشمه152 بازدیدAli Sadeghi
Mojez_cheshme_91_4_24_002.JPG
ابتدا مسیر معجز چشمه191 بازدیدAli Sadeghi
Mojez_cheshme_91_4_24_001.JPG
ابتدا مسیر معجز چشمه201 بازدیدAli Sadeghi
182188_10150930340327761_1782123920_n.jpg
مسیر معجزچشمه210 بازدیدAli Sadeghi
15 تصویر در 1 صفحه