دوچرخه سواری کوهستان-تورهاي دوچرخه سواري

آلبوم تورهاي دوچرخه سواري باشگاه گشتا


Namarestagh_91_4_15_094.JPG
نمار به پنجاب158 بازدیدAli Sadeghi
Namarestagh_91_4_15_092.JPG
گذر از پل باریک رودخانه نمارستاق175 بازدیدAli Sadeghi
Namarestagh_91_4_15_087.JPG
دشت دریوک166 بازدیدAli Sadeghi
Namarestagh_91_4_15_086.JPG
دشت دریوک182 بازدیدAli Sadeghi
Namarestagh_91_4_15_085.JPG
دشت دریوک163 بازدیدوجه تسمیه دریوک را گویند که به معنی دریای کوچک گویند و در دوره های تاریخی این منطقه سدی خاکی و دریاچه ای وجود داشته Ali Sadeghi
Namarestagh_91_4_15_079.JPG
دشت دریوک186 بازدیدAli Sadeghi
Namarestagh_91_4_15_076.JPG
آبشار نمارستاق262 بازدیدAli Sadeghi
Namarestagh_91_4_15_073.JPG
آبشار نمارستاق177 بازدیدAli Sadeghi
Namarestagh_91_4_15_046.JPG
آبشار نمارستاق226 بازدیدAli Sadeghi
Namarestagh_91_4_15_038.JPG
آبشار نمارستاق205 بازدیدAli Sadeghi
Namarestagh_91_4_15_036.JPG
آبشار نمارستاق180 بازدیدAli Sadeghi
Namarestagh_91_4_15_031.JPG
آبشار نمارستاق175 بازدیدAli Sadeghi
Namarestagh_91_4_15_024.JPG
دشت دریوک178 بازدیدAli Sadeghi
Namarestagh_91_4_15_018.JPG
دشت دریوک160 بازدیدAli Sadeghi
Namarestagh_91_4_15_005.JPG
روستای نمار 196 بازدیدAli Sadeghi
Namarestagh_91_4_15_002.JPG
روستای نمار170 بازدیدسنت و مدرنیتهAli Sadeghi
16 تصویر در 1 صفحه