دوچرخه سواری کوهستان-تورهاي دوچرخه سواري

آلبوم تورهاي دوچرخه سواري باشگاه گشتا


600347_4080412286414_1659086267_n.jpg
گردنه خاتون بارگاه151 بازدیدعکس از رحیم یوسفیAli Sadeghi
554656_4080356485019_70383278_n.jpg
گرمابدر136 بازدیدعکس از رحیم یوسفیAli Sadeghi
554656_4080356165011_1692295948_n.jpg
فشم186 بازدیدوسیله قدرت تیم
عکس از رحیم یوسفی
Ali Sadeghi
248008_4080398166061_294693596_n.jpg
گردنه خاتون بارگاه118 بازدیدعکس از رحیم یوسفیAli Sadeghi
198407_4080375805502_721087903_n.jpg
گردنه خاتون بارگاه140 بازدیدعکس از رحیم یوسفیAli Sadeghi
198407_4080375685499_2030906743_n.jpg
گرمابدر به خاتون بارگاه113 بازدیدعکس از رحیم یوسفیAli Sadeghi
198407_4080375565496_984744851_n.jpg
گرمابدر به خاتون بارگاه117 بازدیدعکس از رحیم یوسفیAli Sadeghi
198407_4080375485494_896455965_n.jpg
گرمابدر به خاتون بارگاه130 بازدیدعکس از رحیم یوسفیAli Sadeghi
8 تصویر در 1 صفحه