دوچرخه سواری کوهستان-تورهاي دوچرخه سواري

آلبوم تورهاي دوچرخه سواري باشگاه گشتا


301742_3134338285563_1477981342_32372975_1344415969_n.jpg
چاشم88 بازدیدAli Sadeghi
2012-04-27_0124.jpg
طبیعت خطیر کوه90 بازدیدAli Sadeghi
2012-04-27_0115.jpg
آبشار خطیرکوه103 بازدیدAli Sadeghi
2012-04-27_0110.jpg
آبشار خطیرکوه98 بازدیدAli Sadeghi
2012-04-27_0107.jpg
خطیر کوه104 بازدیدAli Sadeghi
2012-04-27_0106.jpg
چاشم به خطیرکوه119 بازدیدAli Sadeghi
2012-04-27_0096.jpg
جوجه کباب در چاشم180 بازدیدAli Sadeghi
2012-04-27_0088.jpg
روستای چاشم122 بازدیدAli Sadeghi
2012-04-27_0084.jpg
ارتفاعات چاشم128 بازدیدAli Sadeghi
2012-04-27_0075.jpg
ارتفاعات چاشم100 بازدیدAli Sadeghi
2012-04-27_0058.jpg
ارتفاعات چاشم102 بازدیدAli Sadeghi
2012-04-27_0055.jpg
چاشم113 بازدیدAli Sadeghi
2012-04-27_0052.jpg
چاشم99 بازدیدAli Sadeghi
2012-04-27_0042.jpg
مسجد چاشم108 بازدیداقامت شبانه در مسجدAli Sadeghi
148934_3134328045307_1477981342_32372965_419385275_n.jpg
ارتفاعات چاشم255 بازدیدعکس از جواد مجاوریانAli Sadeghi
15 تصویر در 1 صفحه