دوچرخه سواری کوهستان-تورهاي دوچرخه سواري

آلبوم تورهاي دوچرخه سواري باشگاه گشتا


580974_10150681476407761_695027760_9284625_1288440731_n.jpg
گردنه افجه به برگ جهان92 بازدیدعکس از جواد مجاوریانAli Sadeghi
575739_10150681393712761_695027760_9284379_1984225362_n.jpg
روستای افجه82 بازدیدعکس از جواد مجاوریانAli Sadeghi
575142_10150681389652761_695027760_9284370_1039241710_n.jpg
ورودی افجه89 بازدیدعکس از جواد مجاوریانAli Sadeghi
563769_10150681477287761_695027760_9284629_1093771791_n.jpg
ورودی افجه81 بازدیدعکس از جواد مجاوریانAli Sadeghi
560677_10150681479932761_695027760_9284644_1692544736_n.jpg
دریاچه سد لتیان85 بازدیدعکس از جواد مجاوریانAli Sadeghi
538911_10150680670952761_695027760_9281838_1230632220_n.jpg
ارتفاعات لواسان90 بازدیدعکس از جواد مجاوریانAli Sadeghi
538902_3087063183715_1477981342_32353516_1463480297_n.jpg
ارتفاعات لواسان88 بازدیدعکس از جواد مجاوریانAli Sadeghi
538902_3087063023711_1477981342_32353513_1399851531_n.jpg
افجه به برگ جهان88 بازدیدعکس از جواد مجاوریانAli Sadeghi
533278_10150681478892761_695027760_9284638_1830082784_n.jpg
شکوفه های برگ جهان88 بازدیدعکس از جواد مجاوریانAli Sadeghi
480169_10150681480202761_695027760_9284645_1577009135_n.jpg
پارک جنگلی ارتفاعات لواسان93 بازدیدعکس از جواد مجاوریانAli Sadeghi
318187_3087049223366_1477981342_32353510_1510077402_n.jpg
ورودی برگ جهان85 بازدیدعکس از جواد مجاوریانAli Sadeghi
148919_10150681489227761_695027760_9284676_1223961370_n.jpg
ارتفاعات لواسان71 بازدیدعکس از جواد مجاوریانAli Sadeghi
12 تصویر در 1 صفحه