دوچرخه سواری کوهستان-تورهاي دوچرخه سواري

آلبوم تورهاي دوچرخه سواري باشگاه گشتا


oben_90_6_10__065.jpg
آبشار اوبن591 بازدیدجنگل و چشم انداز از قله خیرو نروAli Sadeghi
oben_90_6_10__064.jpg
آبشار اوبن631 بازدیددر کنار آبشار اوبن بعد از 8 ساعت دوچرخه سواری در ارتفاع 1700 متری
حدود 40 کیلومتر دوچرخه سواری در مسیری که ارتفاع ابتدا و انتهای آن یکی بود ولی به مانند ضربان قلب در فرود و صعود های متوالی بودیم
عکس از جواد مجاوریان
Ali Sadeghi
oben_90_6_10__063.jpg
آبشار اوبن577 بازدیدآبشار اوبنAli Sadeghi
oben_90_6_10__049.jpg
آبشار اوبن544 بازدیدAli Sadeghi
oben_90_6_10__030.jpg
آبشار اوبن552 بازدیدAli Sadeghi
oben_90_6_10__029.jpg
آبشار اوبن587 بازدیدعکس از جواد مجاوریانAli Sadeghi
oben_90_6_10__028.jpg
آبشار اوبن521 بازدیدچشم اندازی زیبا از کوه خیر نرو
عکس از جواد مجاوریان
Ali Sadeghi
oben_90_6_10__027.jpg
آبشار اوبن739 بازدیدعکس از جواد مجاوریانAli Sadeghi
oben_90_6_10__026.jpg
آبشار اوبن 640 بازدیدعکس از جواد مجاوریانAli Sadeghi
oben_90_6_10__025.jpg
آبشار اوبن 566 بازدیدپای کوه خیر و نرو
عکس از جواد مجاوریان
Ali Sadeghi
oben_90_6_10__024.jpg
آبشار اوبن 501 بازدیدقارچ در کنار مسیرAli Sadeghi
oben_90_6_10__023.jpg
آبشار اوبن 478 بازدیدجنگل های زیبای پای کوه خیر و نرو
عکس از جواد مجاوریان
Ali Sadeghi
oben_90_6_10__022.jpg
آبشار اوبن 537 بازدیدبرگ های بزرگ جنگلیAli Sadeghi
oben_90_6_10__017.jpg
آبشار اوبن 572 بازدیدچشمه و تفرج گاه ابتدای مسیرAli Sadeghi
oben_90_6_10__011.jpg
آبشار اوبن 505 بازدیدجنگل اوبن - بر سر یک دوراهی
عکس از جواد مجاوریان
Ali Sadeghi
321548_10150281456837761_695027760_7744839_6637423_n.jpg
آبشار اوبن 616 بازدیدابتدای مسیر
عکس از جواد مجاوریان
Ali Sadeghi
16 تصویر در 1 صفحه