دوچرخه سواری کوهستان-تورهاي دوچرخه سواري

آلبوم تورهاي دوچرخه سواري باشگاه گشتا


Elitl_90_4_17__039.jpg
الیت322 بازدیدپایان برنامه - بارگیری دوچرخه ها - به سمت تهرانAli Sadeghi
Elitl_90_4_17__038.jpg
الیت365 بازدیداستراحت نفرات بعد از صعود به روستال الیت در گرمای بسیار شدید جنگلیAli Sadeghi
Elitl_90_4_17__037.jpg
الیت343 بازدیدانتهای مسیر دوچرخه سواری - ورودی به جاده چالوسAli Sadeghi
Elitl_90_4_17__024.jpg
الیت358 بازدیدعکسی یادگاری
Ali Sadeghi
Elitl_90_4_17__023.jpg
الیت 430 بازدیدچشم انداز روستای الیتAli Sadeghi
Elitl_90_4_17__020.jpg
الیت 337 بازدیدروستای زیبای الیتAli Sadeghi
Elitl_90_4_17__019.jpg
الیت329 بازدیدالیت خانه محلی Ali Sadeghi
Elitl_90_4_17__015.jpg
الیت 326 بازدیدروستال الیت و دورنمایی روستای دلیرAli Sadeghi
Elitl_90_4_17__006.jpg
الیت371 بازدیدراهسازی در مسیر روستای الیت
عکس از جواد مجاوریان
Ali Sadeghi
Elitl_90_4_17__005.jpg
جاده چالوس به الیت337 بازدیدسربالایی شیب دار به سمت الیت Ali Sadeghi
Elitl_90_4_17__001.jpg
الیت 354 بازدیدجاده چالوس - ابتدای جاده سربالایی به سمت الیت و دلیرAli Sadeghi
11 تصویر در 1 صفحه