دوچرخه سواری کوهستان-تورهاي دوچرخه سواري

آلبوم تورهاي دوچرخه سواري باشگاه گشتا


Damavand_90_5_21__136.jpg
دور دماوند با دوچرخه310 بازدیدچشم انداز روستای زیبای ناندلAli Sadeghi
Damavand_90_5_21__134.jpg
دور دماوند با دوچرخه327 بازدیدنرسیده به ناندلAli Sadeghi
Damavand_90_5_21__129.jpg
دور دماوند323 بازدیددشت زیبای چمن قبل از ناندلAli Sadeghi
Damavand_90_5_21__125.jpg
دور دماوند با دوچرخه330 بازدیدگوسفند سرا نرسیده به ناندلAli Sadeghi
Damavand_90_5_21__118.jpg
دور دماوند با دوچرخه370 بازدیدابتدای دشت قبل از ناندل -از یال سر داغ تا ابتای این دشت امکان دوچرخه سواری وجود نداردAli Sadeghi
Damavand_90_5_21__107.jpg
دور دماوند412 بازدیدبعد از یال سر داغ - دشت ما بین یال سر داغ و ناندلAli Sadeghi
Damavand_90_5_21__083.jpg
دور دماوند371 بازدیددشت مابین یال سرداغ و ناندلAli Sadeghi
Damavand_90_5_21__074.jpg
شکوه دماوند333 بازدیدقله زیبای دماوند از یال سر داغAli Sadeghi
Damavand_90_5_21__071.jpg
گل زرد در ارتفاع 3700 متری دور دماوند357 بازدیدگل زرد در تیر ماهAli Sadeghi
Damavand_90_5_21__062.jpg
دور دماوند364 بازدیدچشم انداز ناندل و حاجی دلا از یال سر داغAli Sadeghi
Damavand_90_5_21__058.jpg
دور دماوند - یال سر داغ330 بازدیدیال سر داغ با دوچرخه قبل از ظهرAli Sadeghi
Damavand_90_5_21__054.jpg
دور دماوند- یال سر داغ به سمت ناندل294 بازدیداز یال تا دشت قبل از ناندل مسیری وجود ندارد و باید بصورت پپیاده در کنار دوچرخه ادامه مسیر دادAli Sadeghi
Damavand_90_5_21__024.jpg
دور دماوند307 بازدیدقبل از یال سر داغAli Sadeghi
Damavand_90_5_21__020.jpg
دور دماوند297 بازدیدنرسیده به یال سر داغAli Sadeghi
Damavand_90_5_21__013.jpg
دور دماوند278 بازدیدبعد از دو راهی پناهگاه سیمرغ Ali Sadeghi
15 تصویر در 1 صفحه