دوچرخه سواری کوهستان-تورهاي دوچرخه سواري

آلبوم تورهاي دوچرخه سواري باشگاه گشتا


1389ahar_13.jpg
دوچرخه سواری-آهار - ده تنگه367 بازدیداین روستا جاذبه های گردشگری فراوانی دارد که میتوان به آبشار شکراب ، امامزاده طاهر شکراب ، آبشار ده تنگه ، قلعه تاریخی دختر و قلل مرتفع مثل قله قلعه دختر ، سی چال ، توچال و قزقونچال را نام برد .

morteza
1389ahar_12~0.jpg
دوچرخه سواری-آهار - ده تنگه371 بازدید
morteza
1389ahar_11.jpg
دوچرخه سواری-آهار - ده تنگه377 بازدیدmorteza
1389ahar_10.jpg
دوچرخه سواری-آهار - ده تنگه331 بازدیدmorteza
1389ahar_09.jpg
دوچرخه سواری-آهار - ده تنگه353 بازدیدmorteza
1389ahar_08.jpg
دوچرخه سواری-آهار - ده تنگه363 بازدیدmorteza
1389ahar_07.jpg
دوچرخه سواری-آهار - ده تنگه356 بازدیدmorteza
1389ahar_06.jpg
دوچرخه سواری-آهار - ده تنگه352 بازدیدmorteza
1389ahar_05.jpg
دوچرخه سواری-آهار - ده تنگه358 بازدیدmorteza
1389ahar_04.jpg
دوچرخه سواری-آهار - ده تنگه333 بازدیدآهار - ده تنگه/ سهراب سپهری/

کاج های زیادی بلند

زاغ های زیادی سیاه

آسمان به اندازه آبی

سنگ چین ها ، تماشا ، تجرد

کوچه باغ فرار رفته تا هیچ

ناودان مزین به گنجشک

آفتاب صریح

خاک خشنود

چشم تا کار میکرد

هوش پاییز بود

ای عجیب قشنگ !!!!!!!

morteza
1389ahar_03.jpg
آهار - ده تنگه318 بازدیدmorteza
1389ahar_02.jpg
دوچرخه سواری-آهار - ده تنگه342 بازدیدmorteza
1389ahar_01.jpg
دوچرخه سواری-آهار - ده تنگه332 بازدیدmorteza
13 تصویر در 1 صفحه